„Biała lista podatników VAT” udostępniana od września 2019 r. to narzędzie do weryfikacji danych przedsiębiorców zawartych w odrębnych rejestrach. Dlaczego musisz odwiedzić ją każdego dnia przed zrobieniem przelewu?!

W wykazie znajdziemy:

 • nazwę firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy;
 • numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany;
 • status podmiotu:
  • w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,
  • zarejestrowanego jako „podatnik VAT czynny” albo „podatnik VAT zwolniony”, w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona;
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany;
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany;
 • adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną;
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej
 • imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej
 • imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej;
 • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 • podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 • numery rachunków rozliczeniowych w banku lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której dana firma jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR.

Od 1 stycznia 2020 r. przewidziane zostały sankcje za dokonanie płatności dla kontrahenta na rachunek bankowy, który nie figuruje na białej liście. Dotyczy to transakcji, których wartość wynosi powyżej 15 tysięcy złotych. W takiej sytuacji przedsiębiorca, który dokonał tej płatności:

 • nie będzie miał możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu tej kwoty w całości lub części,
 • będzie ponosił ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za jego zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od tej transakcji.

Ustawodawca przewidział możliwość uwolnienia się od sankcji – w tym celu należy w ciągu 3 dni od dnia zrobienia przelewu na niewłaściwy numer rachunku bankowego poinformować o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy. Można to zrobić za pomocą formularza ZAW-NR:
https://www.podatki.gov.pl/zawiadomienie-zaw-nr/

 

UWAGA!
Pamiętaj, że dane podatników aktualizowane są raz dziennie, w każdy dzień roboczy. Dlatego należy sprawdzać numer rachunku bankowego swojego kontrahenta tego samego dnia, w którym planowane jest zrobienie przelewu.