Zmiany w wystawianiu faktur przez/dla podatników prowadzących działalność gospodarczą
Od 1 stycznia 2020 r.

możliwe będzie wystawianie faktur sprzedaży do paragonów pod warunkiem, że na paragonach tych umieszczony będzie NIP nabywcy – zmiana ta wynika z nowelizacji ustawy o VAT (art. 106b, ust. 5)
Nowe przepisy nie ograniczają prawa do wystawienia faktury na podstawie otrzymanego wcześniej paragonu fiskalnego z kasy rejestrującej – jednak niezbędne będzie umieszczenie na paragonie NIP-u.
W przypadku, gdy kasa fiskalna sprzedawcy nie będzie dawała możliwości naniesienia numeru NIP na paragon – w chwili dokonywania zakupu nabywca musi poinformować sprzedającego, że nabywa towar lub usługę jako podatnik (w ramach działalności gospodarczej). Sprzedawca nie powinien w takim wypadku rejestrować sprzedaży na kasie fiskalnej lecz od razu wystawić fakturę. Jeżeli sprzedaż zostanie zarejestrowana a na paragonie nie będzie umieszczony NIP – faktura „na firmę” nie będzie mogła zostać wystawiona.

Sankcja dla sprzedawcy

Zgodnie z nowymi przepisami, zawartymi w art. 106b ust. 6 ustawy o VAT, w przypadku stwierdzenia, że sprzedawca wystawił fakturę z naruszeniem powyższych zasad (tzn. do paragonu, na którym nie jest umieszony NIP nabywcy) – organ kontroli podatkowej nałoży na niego sankcję w postaci dodatkowego zobowiązania w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na błędnie wystawionej fakturze. Oznacza to, że sprzedawca będzie zobowiązany zapłacić podwójną kwotę podatku należnego.

Sankcja dla nabywcy

Konsekwencje dla nabywcy towaru czy usługi zawarte są w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT – podatnik, który ujmie w ewidencji zakupu fakturę wystawioną z naruszeniem nowych przepisów zostanie przez organ podatkowy obciążony zobowiązaniem podatkowym również w wysokości 100% podatku VAT wykazanego na tej fakturze.
W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe – dodatkowe zobowiązanie podatkowe nie będzie ustalane – w myśl zasady, że nie można karać dwa razy za to samo.

Wyjątki

Obowiązek wystawiania faktur do paragonów wyłącznie zawierających NIP nabywcy jak również 100% sankcja nie będą mieć zastosowania do podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0)

Faktura dla osób prywatnych

Bez zmian pozostają zasady wystawiania faktur sprzedaży do paragonów fiskalnych dokumentujących sprzedaż dla osób prywatnych, nabywających towary lub usługi jako konsumenci – sprzedawca ma obowiązek wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, jeśli osoba ta w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano sprzedaży bądź otrzymano całość lub część zapłaty, wystąpi z żądaniem wystawienia faktury.
Tak jak obecnie sprzedawca do pozostającego u niego egzemplarza faktury podpina wystawiony wcześniej paragon fiskalny – w tym wypadku paragon oczywiście nie musi zawierać numerów identyfikacyjnych nabywcy.